Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số y = f ( − 2 x 2 + 4 x ) là

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 3

  2. 4

  3. 2

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Quan sát đồ thị f ( x ) , ta thấy hàm số có hai điểm cực trị x = − 2 ; x = 0 vì vậy f ′ ( x ) = 3 a x 2 + 2 b x + c có hai nghiệm x = − 2 ; x = 0 nên f ′ ( x ) = 3 a ( x + 2 ) x Ta có : và dấu của y ' đổi khi x qua mỗi nghiệm trên. Vậy hàm số đã cho có 5 điểm cực trị.

Quan sát đồ thị  , ta thấy hàm số có hai điểm cực trị  vì vậy  có hai nghiệm  nên 

Ta có :

và dấu của y ' đổi khi x qua mỗi nghiệm trên. Vậy hàm số đã cho có 5 điểm cực trị.

5

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG