Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên:

Bất phương trình  

có nghiệm  khi và chỉ khi

  1. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>m</mi><mo>&lt;</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>2023</mn></mfrac></math>.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt Bất phương trình có dạng: Ta có: Xét hàm . Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: đồng biến trên khoảng và . . đồng biến trên khoảng . Vậy bất phương trình có nghiệm . có nghiệm Chọn A.

Đặt  

Bất phương trình có dạng:

Ta có:

Xét hàm .

Dựa vào đồ thị hàm số  ta thấy:

 đồng biến trên khoảng  và

.

.

 đồng biến trên khoảng

.

Vậy bất phương trình  

có nghiệm .

 có nghiệm

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn 3 tháng. Lãi suất một quý (3 tháng). Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi quý số tiền lãi sẽ được nhập vào tiền g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG