Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , , có đồ thị như hình vẽ bên. Mẹnh đề nào sau đây là đúng ?

Cho hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end stylebegin mathsize 16px style y equals log subscript b x end stylebegin mathsize 16px style y equals log subscript c x end style có đồ thị như hình vẽ bên. Mẹnh đề nào sau đây là đúng ?

  1. b>c>a

  2. c>a>b

  3. a>b>c

  4. a>c>b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị ta thấy hàm số , đồng biến trên tập xác định, suy ra a>1, c>1 . Hàm số nghịch biến trên tập xác định nên 0<b<1 . Với thuộc đồ thị hàm số B(c;1) thuộc đồ thị hàm số . Từ đồ thị suy ra c>a . Vậy c>a>b .

Từ đồ thị ta thấy hàm số  begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end stylebegin mathsize 16px style y equals log subscript c x end style   đồng biến trên tập xác định, suy ra a>1, c>1 .

Hàm số  begin mathsize 16px style y equals log subscript b x end style nghịch biến trên tập xác định nên 0<b<1  .

Với begin mathsize 16px style y equals 1 rightwards double arrow A open parentheses a semicolon 1 close parentheses end style  thuộc đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript a x end style

B(c;1)  thuộc đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript c x end style  .

Từ đồ thị suy ra c>a  .

Vậy c>a>b .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số dương a&gt;b&gt; 1. Giá trị nhỏ nhất của P = 4 lo g 2 b a ​ ​ ( a 2 ) + 3 lo g b ​ ( b a ​ ) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG