Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình sau: Đồ thị hàm số g ( x ) = 2 f ( x ) + 1 2020 ​ có số đường tiệm cận đứng là:

Cho hàm số  có đồ thị như hình sau:

Đồ thị hàm số  có số đường tiệm cận đứng là:
 

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 2 f ( x ) + 1 = 0 ⇔ f ( x ) = − 2 1 ​ Từ đồ thị ta có phương trình này có 4 nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ , x 3 ​ , x 4 ​ Xét giới hạn x → x 1 ​ lim ​ g ( x ) = x → x 1 ​ lim ​ 2 f ( x ) + 1 2020 ​ = ∞ do đó x = x i ​ ( i = 1 , 2 , 3 , 4 ) đều là các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = g ( x ) = 2 f ( x ) + 1 2020 ​ Vậy đồ thị hàm số y = g ( x ) = 2 f ( x ) + 1 2020 ​ có 4 đường tiệm cận đứng

Ta có 

Từ đồ thị ta có phương trình này có 4 nghiệm 

Xét giới hạn  do đó   đều là các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số  có 4 đường tiệm cận đứng

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG