Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 a x − b ​ có đồ thị như hình dưới Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới

Khẳng định nào dưới đây là đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhìn vào đồ thị ta thấy : Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = a và tiệm cận đứng x = 1 .Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = a b ​ > 1 . Ta có:

Nhìn vào đồ thị ta thấy : Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  và tiệm cận đứng .Đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ . Ta có: 

6

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 8 m x 2 + 16 m 2 − m + 1 (với m là tham số thực) có đồ thị (C) và điểm H(0;1). Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị (C) có ba điểm cực trị A,B,C sao cho H là trực tâm của tam gi...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG