Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình bên dưới Trong các số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới

Trong các số a, b, c, d có bao nhiêu số dương?

  1. 1

  2. 0

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: y ′ = 3 a x 2 + 2 b x + c x → + ∞ lim ​ y = − ∞ ; x → − ∞ lim ​ = + ∞ ⇒ a < 0 Đồ thị hàm số giao trục tung tại điểm có tung độ âm ⇒ d < 0 Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị x 1 ​ < 0 < x 2 ​ và ∣ x 2 ​ ∣ > ∣ x 1 ​ ∣ ⇒ x 1 ​ + x 2 ​ > 0 Ta có: { x 1 ​ + x 2 ​ = − 3 a 2 b ​ > 0 x 1 ​ . x 2 ​ = 3 a c ​ < 0 ​ ⇒ { b > 0 c > 0 ​ Vậy có 2 số dương

Chọn C

Ta có: 

Đồ thị hàm số giao trục tung tại điểm có tung độ âm

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có 2 điểm cực trị  và  

Ta có: 

Vậy có 2 số dương

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG