Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đáp án là B. a > 0 ; b > 0 ; c > 0 ; d > 0 Hàm số bậc ba chữ Nsuy ra a > 0 Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên khi x = 0 suy ra y = d > 0 Khi đótổng hoành độ hai cực trị nhận giá trị dương nên x 1 ​ + x 2 ​ = − 3 a 2 b ​ > 0 ⇒ b < 0 Ngoài ra hai hoành độ cùng phía với trục tung nên x 1 ​ . x 2 ​ = 3 a c ​ > 0 ⇒ c > 0 Như vậy, a > 0 ; b > 0 ; c > 0 ; d > 0

đáp án là B. 

Hàm số bậc ba chữ N suy ra 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên khi  suy ra 

Khi đó tổng hoành độ hai cực trị nhận giá trị dương nên

Ngoài ra hai hoành độ cùng phía với trục tung nên

Như vậy, 

15

Câu hỏi tương tự

Xác định hệ số a để hàm số y = ax – 5 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG