Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + 4 m 2 − 2 có đồ thị là ( C m ​ ) .Tìmmđể đồ thị hàm số ( C m ​ ) có hai điểm cực trịA, Bsao cho diện tích tam giácABCbằng 4, vớiC(1;4).

Cho hàm số  có đồ thị là . Tìm m để đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị A, B sao cho diện tích tam giác ABC bằng 4, với C(1;4).

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Tập xác định D = i -Đạo hàm y = 3 x 2 − 6 m x -Đồ thị có hai điểm cực trị khi y = 0 có hai nghiệm phân biệt, khi m 1 ​ = 0 -Tọa độ hai điểm cực trị là - Ta có: A B = 4 m 2 + 16 m 6 ​ = 2∣ m ∣ 1 + 4 m 4 ​ -Phương trình đường thẳngABlà: 2 m 2 x − y − 4 m 2 + 2 = 0 -Khoảng cách từ điểmCđến đường thẳngABlà: Suy ra, diện tích tam giácABClà:

- Tập xác định 

- Đạo hàm 

- Đồ thị có hai điểm cực trị khi  có hai nghiệm phân biệt, khi 

- Tọa độ hai điểm cực trị là A open parentheses 0 semicolon 4 m squared minus 2 close parentheses comma space B open parentheses 2 m semicolon minus 4 m cubed plus 4 m squared minus 2 close parentheses

- Ta có: A B equals open parentheses 2 m semicolon minus 4 m cubed close parentheses

- Phương trình đường thẳng AB là: 

d left parenthesis C comma A B right parenthesis equals fraction numerator open vertical bar 6 minus 2 m squared close vertical bar over denominator square root of 1 plus 4 m to the power of 4 end root end fraction

- Khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng AB là: Suy ra, diện tích tam giác ABC là: 

S equals 1 half times d left parenthesis C comma A B right parenthesis times A B equals open vertical bar 6 m minus 2 m cubed close vertical bar

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của tham số m để hàm số y = x − 1 ( m + 1 ) x 2 − 2 mx + 6 m ​ đồng biến trênkhoảng ( 4 ; + ∞ ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG