Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − m x + m − 2 có đồ thị là Tìm điểm cố định của khi m thay đổi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3 Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phương trình x 3 − 3 x − k + 1 = 0

Cho hàm số  có đồ thị là open parentheses C subscript m close parentheses

Tìm điểm cố định của open parentheses C subscript m close parentheses khi m thay đổi

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3

Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phương trình 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Tìm điểm cố định m của khi m thay đổi Điểm cố định của ( C m ​ ) luôn đi qua với mọi m là ( 1 , − 1 ) 2, Khi m=3 thì y = x 2 − 3 x + 1 a, hàm số xác định với mọi x : D = R Đạo hàm Bảng biến thiên Đồ thị Biện luận số nghiệm của phương trình ⇔ x 3 − 3 x − k + 1 = 0 Nghi ệ m c ủ a (1) l à ho à nh độ giao đ i ể m c ủ a (C) v à đườ ng th ẳ ig y = k T ừ đổ th ị tr ên ta suy ra: k < − 1 Ph ươ ng tr ì nh c ó l nghi ệ m đơ n k = − 1 Ph ươ ng tr ì nh c ó 1 nghi ệ m d ơ n, 1 nghi ệ m k é p − 1 < k < 3 phương trình có 3 nghiệm đơn k=3 k=3 Phương trình có 1 nghiệm đơn, 1 nghiệm kép k>3 Phương trình có 1 nghiệm đơn

a, Tìm điểm cố định m của open parentheses straight C subscript text m  end text end subscript close parentheses khi m thay đổi

y equals x to the power of straight apostrophe minus m x plus m minus 2 left right double arrow blank left parenthesis 1 minus x right parenthesis m plus x cubed minus 2 minus y equals 0 left right double arrow blank 1 minus x equals 0 x to the power of i minus 2 minus y equals 0 left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 end cell row cell y equals negative 1 end cell end table close

Điểm cố định của  luôn đi qua với mọi m là 

2, Khi m=3 thì 

a, hàm số xác định với mọi 

Đạo hàm y to the power of straight apostrophe equals 3 x squared minus 3 table attributes columnalign right end attributes row blank cell y to the power of straight apostrophe equals 0 left right double arrow open curly brackets table row cell x equals 1 end cell row cell x equals negative 1 end cell end table rightwards double arrow y equals 3 close end cell row blank cell y to the power of double apostrophe equals 6 x end cell row blank cell y to the power of double apostrophe equals 0 left right double arrow x equals 0 end cell end table

Bảng biến thiên

Đồ thị

Biện luận số nghiệm của phương trình

 Nghim ca (1) là hoành độ giao đim ca (C)  và đường thig y=k 
T đổ th trên ta suy ra:  Phương trình có l  nghim đơn

 Phương trình có 1 nghim dơn, 1 nghim kép

 phương trình có 3 nghiệm đơn k=3 

k=3 Phương trình có 1 nghiệm đơn, 1 nghiệm kép

k>3 Phương trình có 1 nghiệm đơn

  

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 5 . Trong số các tiếp tuyến của đồ thị hàm số, hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc bé nhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG