Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a , b , c , d ∈ R ) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a , b , c , d ?

Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số ?

 

  1. 4.

  2. 1.

  3. 3.

  4. 2.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Từ đồ thị ta có: x → + ∞ lim ​ y = − ∞ ⇒ a < 0. Gọi x 1 ​ và x 2 ​ lần lượt là hai điểm cực trị của hàm số đã cho ( x 1 ​ < x 2 ​ ) . Từ đồ thị ta thấy: x 1 ​ + x 2 ​ > 0 ⇒ ab < 0 ⇒ b > 0. Và: x 1 ​ . x 2 ​ > 0 ⇒ a c > 0 ⇒ c > 0. Đồ thị hàm số giao với trục tung tại điểm có tung độ y ⇒ d > 0. Vậy trong các số a , b , c , d có basố dương.

Chọn D

Từ đồ thị ta có: 

Gọi  và  lần lượt là hai điểm cực trị của hàm số đã cho .

Từ đồ thị ta thấy: 

Và: 

Đồ thị hàm số giao với trục tung tại điểm có tung độ 

Vậy trong các số  có ba số dương.

2

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG