Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + m x + 1 có đồ thị là (C) và đường thẳng d : y = 2 x + 1 . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để (C) cắt d tại ba điểm phân biệt?

Cho hàm số  có đồ thị là (C) và đường thẳng . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để (C) cắt d tại ba điểm phân biệt?

  1. 4

  2. 5

  3. 9

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Phương trình hoành độ giao điểm x 3 − 3 x 2 + m x + 1 = 2 x + 1 ⇔ x ( x 2 − 3 x + m − 2 ) = 0 ⇔ [ x = 0 x 2 − 3 x + m − 2 = 0 ( 1 ) ​ Để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt thì (1) phải có hai nghiệm phân biệt và khác 0. Điều này tương đương với { △ > 0 m − 2  = 0 ​ ⇔ { 17 − 4 m > 0 m − 2  = 0 ​ ⇔ { m < 4 17 ​ m  = 2 ​ Do đó, số giá trị nguyên dương của m là 3.

Chọn D

Phương trình hoành độ giao điểm

Để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt thì (1) phải có hai nghiệm phân biệt và khác 0. Điều này tương đương với

Do đó, số giá trị nguyên dương của m là 3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn vectơ a = ( 2 , 6 , − 1 ) ; b = ( 2 , 1 , − 1 ) ; c = ( − 4 , 3 , 2 ) ; d = ( 2 , 11 , − 1 ) .Tìm tọa độ ba vectơ đồng phẳng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG