Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị hình dưới đây. Hỏi phương trình 2 f ( x ) = − 1 có bao nhiêu nghiệm?

Cho hàm số  có đồ thị hình dưới đây. Hỏi phương trình  có bao nhiêu nghiệm?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có 2 f ( x ) = − 1 ⇔ f ( x ) = − 2 1 ​ Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) với đường thẳng y = − 2 1 ​ Phương trình 2 f ( x ) = − 1 có 2 nghiệm

Chọn A

Ta có 

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số  với đường thẳng 

Phương trình  có 2 nghiệm

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG