Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị hàm số như hình vẽ: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  có đồ thị hàm số  như hình vẽ:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Hàm số nghịch biến trên khoảng mà phần đồ thị của hàm số nằm phía dưới đường thẳng . Vẽ thêm đường thẳng vào đồ thị. Ta thấy trên khoảng , phần đồ thị của hàm số nằm phía dưới đường thẳng nên hàm số nghịch biến trên khoảng .

Ta có:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng mà phần đồ thị của hàm số  nằm phía dưới đường thẳng .

Vẽ thêm đường thẳng  vào đồ thị.

Ta thấy trên khoảng , phần đồ thị của hàm số  nằm phía dưới đường thẳng  nên hàm số

 

nghịch biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục và có đạo hàm trên đoạn , biết đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG