Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 2 ​ có đồ thị (C).Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoànhđộ bằng 3

Cho hàm số  có đồ thị (C). Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 3
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = ( x − 1 ) 2 − 3 ​ Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 3 là: k = y ′ ( 3 ) = 4 − 3 ​

Ta có 

Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 3 là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + m x − 2 . T ì m t ấ t c ả c á c gi á tr ị c ủ a tham s ố m để h à m s ố đồ ng bi ế n tr ê n kho ả ng ( − ∞ ; 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG