Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 7 x + 5 có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

Cho hàm số  có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có: y ′ = 3 x 2 − 12 x + 7 , x 0 ​ = 2 ⇒ y 0 ​ = 3 , y ′ ( 2 ) = − 5. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M 0 ​ ( 2 ; 3 ) có dạng y = f ′ ( x 0 ​ ) ( x − x 0 ​ ) + y 0 ​ Thay số vào ta được y = − 5 ( x − 2 ) + 3 ⇔ y = − 5 x + 13.

Chọn C.

Ta có: 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại  có dạng  

Thay số vào ta được 

2

Câu hỏi tương tự

Tập xác định D của hàm số lo g 2 ​ x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG