Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = x − 2 x + 1 ​ có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = 3 x ​ là:

Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng  là:

  1. y=−3x−1 và y=−3x+13

  2. y=−3x+1 và y=−3x−13

  3. y=3x−1 và y=3x+13

  4. y=−3x+1 và y=−3x+13

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phươngtrình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = 3 x ​ có dạnglà (d): y = a x + b . (d) có hệ số góc là a = f ′ ( x ) = ( x − 2 ) 2 − 3 ​ Để (d) vuông góc vớiđường thẳng y = 3 x ​ thì ( x − 2 ) 2 − 3 ​ . 3 1 ​ = − 1 ⇔ [ x = 1 x = 3 ​ Với x = 1 ⇒ y = − 2 thì (d): y = − 3 x + 1 Với x = 3 ⇒ y = 4 thì (d): y = − 3 x + 13 Vậy y = − 3 x + 1 và y = − 3 x + 13 .

Phương trình tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng  có dạng là (d): .

(d) có hệ số góc là 

Để (d) vuông góc với đường thẳng  thì 

Với  thì (d): 

Với  thì (d): 

Vậy  và .

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (C): y = x + 2 x − 2 ​ . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG