Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 2 x + 1 có đồ thị (C). Hệ số góc k của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoàng độ bằng -1bằng

Cho hàm số  có đồ thị (C). Hệ số góc k của tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoàng độ bằng -1 bằng

  1. k = 1

  2. k = -5

  3. k = 10

  4. k = 25

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có: y ′ = 3 x 2 − 2 ⇒ k = y ′ ( 1 ) = 3. 1 2 − 2 = 1

Chọn A.

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Ch ứ ng minh r ằ ng v ớ i nh ữ ng gi á tr ị th ự c c ủ a tham s ố m để đồ th ị h à m s ố y = x 3 − 2 3 ​ ( m + 1 ) x 2 + 3 m x − 2 1 ​ m ( m + 1 ) c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u ; đồ ng th ờ i g ọ i ( x...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG