Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x ​ có đồ thị (C). Gọi △ là tiếp tuyến tại điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) ( với x 0 ​ > 0 ) thuộc đồ thị (C). Để khoảng cách từ tâm đối xứng I của đồ thị (C) đến tiếp tuyến △ là lớn nhất thì tung độ của điểm M gần giá trị nào nhất ?

Cho hàm số  có đồ thị (C). Gọi  là tiếp tuyến tại điểm ( với ) thuộc đồ thị (C). Để khoảng cách từ tâm đối xứng I của đồ thị (C) đến tiếp tuyến  là lớn nhất thì tung độ của điểm M gần giá trị nào nhất ?

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Phương pháp trắc nghiệm Ta có IM ⊥ △ ⇒ c x 0 ​ + d = ± ∣ a d − b c ∣ ​ ⇒ x 0 ​ − 1 = ± ∣ − 1 − 0 ∣ ​ ⇔ [ x 0 ​ = 2 ⇒ y 0 ​ = 2 ( N ) x 0 ​ = 0 ( L ) ​

Chọn D

Phương pháp trắc nghiệm 

Ta có IM

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − 3 x 2 + 1 có đồ thị (C). Khi đó phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 5 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG