Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có :Diện tích tam giác IAB không đổi với mọi điểm M và S △ I A B ​ = 2 c 2 ∣ b c − a d ∣ ​

Cho hàm số   có đồ thị (C). Gọi  là phương trình tiếp tuyến tại M(C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận 

Ta luôn có :Diện tích tam giác IAB không đổi với mọi điểm M và 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I A ⇀ ( c 2 ( c x M ​ + d ) ​ ; c ) và I B ⇀ ( 0 ; c ( c x M ​ + d ) 2 ( b c − a d ) ​ ) △ IAB vuông tại I ⇒ S △ I A B ​ = 2 1 ​ ∣ I A ∣ ⇀ ​ . ∣ I B ∣ ⇀ ​ = 2 1 ​ ∣ ∣ ​ c 2 ( c x M ​ + d ) ​ ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ c ( c x M ​ + d ) 2 ( b c − a d ) ​ ∣ ∣ ​ = c 2 2 ∣ b c − a d ∣ ​ = hằng số Vậy diện tích △ IAB không đổi với mọi điểm M

  •  và  
  • IAB vuông tại I

= hằng số 

Vậy diện tích IAB không đổi với mọi điểm M

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ ( c  = 0 , x  = − c d ​ ) có đồ thị (C). Gọi △ là phương trình tiếp tuyến tại M ∈ (C) và I là giao điểm 2 đường tiệm cận Ta luôn có : Nếu E, F thuộc 2 nhánh củ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG