Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ có đồ thị (C), ( c  = 0 , a d − b c  = 0 ) . Gọi điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) trên (C), biết tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho OA = nOB. Khi đó x 0 ​ thỏa c x 0 ​ + d = ± n ∣ a d − b c ∣ ​

Cho hàm số   có đồ thị (C), . Gọi điểm M trên (C), biết tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho OA = nOB. Khi đó  thỏa 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có tan α = O A OB ​ = n 1 ​ Suy ra hệ số góc của đường thẳng tiếp tuyến của (C) là k = n 1 ​ hoặc k = - n 1 ​ Hay ∣ k ∣ = n 1 ​ . Mà hệ số góc của (C) chính là ∣ k ∣ = y = ( c x − d ) 2 ∣ a d − b c ∣ ​ = n 1 ​ ⇒ ( c x − d ) 2 = n ∣ a d − b c ∣ ⇒ c x 0 ​ + d = ± n ∣ a d − b c ∣ ​ Chú ý loại nghiệm : Vì A, B không trùng O nên phương trình tiếp tuyến không có dạng y = kx ( k ∈ R )

Ta có tan = 

Suy ra hệ số góc của đường thẳng tiếp tuyến của (C) là k =  hoặc k = -

Hay  = . Mà hệ số góc của (C) chính là  =  = 

Chú ý loại nghiệm : Vì A, B không trùng O nên phương trình tiếp tuyến không có  dạng y = kx 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = 3 x − 4 x 3 ,có đồ thị (C). Từ điểm M(1;3) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C)?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG