Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = x 3 − x + 1 có đồ thị ( C ). Gọi A và B là hai điểm nằm trên đồ thị ( C ) và có tọa độ thỏa mãn phương trinh g ( x ) = x 2 − x − 1 = 0 . Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B tương ứng là:

Cho hàm số có đồ thị ( C ).

Gọi A và B là hai điểm nằm trên đồ thị ( C ) và có tọa độ

thỏa mãn phương trinh .

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B tương ứng là:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng đi qua hai điểm Avà B có phương trình là phép dưtrong phép chia đa thức: y = f ( x ) m o d g ( x ) = ( x 3 − x + 1 ) m o d ( x 2 − x − 1 ) = x + 2 Suy ra phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là: y = x + 2

Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có phương trình

là phép dư trong phép chia đa thức:

 

Suy ra phương trình đường thẳng

đi qua hai điểm A và B là:

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG