Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 2 ​ có đồ thị (C). Chọn mệnh đề sai?

Cho hàm số  có đồ thị (C). Chọn mệnh đề sai?

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  2. (C) có một tiệm cận ngang. 

  3. (C) có tâm đối xứng là điểm 

  4. (C) không có điểm chung với đường thẳng 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = ( x − 1 ) 2 − 3 ​ < 0 ; ∀ x  = 1 . Vì 1 ∈ ( 0 ; + ∞ ) nên đáp án A sai.

Ta có .
 nên đáp án A sai.

1

Câu hỏi tương tự

C h o blank h à m blank s ố blank f left parenthesis x right parenthesis equals a x to the power of 4 plus b x squared plus c blank v à blank g left parenthesis x right parenthesis equals f open parentheses m squared plus n x plus p close parentheses comma left parenthesis m comma n comma p element of straight real numbers right parenthesis blank c ó blank đ ồ blank t h ị blank n h ư blank h ì n h blank v ẽ blank b ê n. blank G i á blank t r ị blank c ủ a blank t ổ n g blank m plus n plus p blank b ằ n g

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG