Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 1 có đồ thị (C)Biết rằng đồ thị (C)có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác, gọi là △ A BC Tính diện tích △ A BC

Cho hàm số  có đồ thị (C) Biết rằng đồ thị (C) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác, gọi là  Tính diện tích

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là: A ( 0 ; 1 ) , B ( − 1 ; 0 ) , C ( 1 ; 0 ) Suy ra △ A BC vuông cân tại A do đó: S = 2 1 ​ A B . A C = 1

Tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 

Suy ra  vuông cân tại A do đó: 

2

Câu hỏi tương tự

Người ta múc nước từ bể nước bằng một chiếc cốc có hình lập phương không có nắp vào một bình nước có hình lăng trụ tam giác đều. Biết rằng chiếc cốc có chiều dài mỗi cạnh bằng 4cm và chiếc bình có cạn...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG