Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 + d x + e , ( a  = 0 ) có đồ thị của đạo hàm f ′ ( x ) như hình vẽ. Biết rằng e > n Số điểm cực trị của hàm số y = f ′ ( f ( x ) − 2 x ) là

Cho hàm số  có đồ thị của đạo hàm  như hình vẽ. Biết rằng e > n

Số điểm cực trị của hàm số  là 

  1. 7

  2. 6

  3. 10

  4. 14

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có y ′ = ( f ′ ( x ) − 2 ) f ′′ [ f ( x ) − 2 x ] y ′ = 0 ⇔ ( f ′ ( x ) − 2 ) f ′′ [ f ( x ) − 2 x ] = 0 ⇔ [ f ′ ( x ) − 2 = 0 ( 1 ) f ′′ [ f ( x ) − 2 x ] = 0 ( 2 ) ​ Xét phương trình (1) ⇔ f ′ ( x ) = 2 Từ đồ thị ta có phương trình (1)có 3 nghiệm phân biệt x 1 ​ , 0 , x 2 ​ ( x 1 ​ < m < 0 < n < x 2 ​ ) Xét phương trình (2) Trước hết ta có: f ′ ( x ) = 4 a x 3 + 3 b x 2 + 2 c x + d f ′ ( 0 ) = 2 ⇔ d = 2 Suy ra f ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 + 2 x + e ( 2 ) ⇔ f ′′ [ f ( x ) − 2 x ] = 0 ⇔ [ f ′ ( x ) − 2 x = m f ( x ) − 2 x = m ​ ⇔ [ a x 4 + b x 3 + c x 2 + e = m a x 4 + b x 3 + c x 2 + e = n ​ ⇔ [ a x 4 + b x 3 + c x 2 = m − e ( 2 a ) a x 4 + b x 3 + c x 2 = n − e ( 2 b ) ​ Số nghiệm của hai phương trình (2a) và (2b)lần lượt bằng số giao điểm của hai đường thẳng y = m - e và y = n - e (trong đó m - e < n - e < 0)với đồ thị hàm số g ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 g ′ ( x ) = 4 a x 3 + 3 b x 2 + 2 c x g ′ ( x ) = 0 ⇔ 4 a x 3 + 3 b x 2 + 2 c x = 0 ⇔ 4 a x 3 + 3 b x 2 + 2 c x + 2 = 0 ⇔ f ′ ( x ) = 2 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = x 1 ​ < 0 x = 0 x = x 2 ​ > 0 ​ Từ đồ thị hàm số y = f ′ ( x ) suy ra: + ) x → − ∞ l im ​ f ′ ( x ) = + ∞ nên a < 0 nên x → − ∞ l im ​ g ( x ) = − ∞ , x → + ∞ l im ​ g ( x ) = − ∞ Bảng biến thiên của hàm số y = g(x): Từ bảng biến thiên suy ra hai phương trình (2a),(2b) mỗi phương trình có hai nghiệm phân biệt (hai phương trình không có nghiệm trùng nhau) và khác x 1 ​ , 0 , x 2 ​ Suy ra phương trình ( f ′ ( x ) − 2 ) f ′′ [ f ( x ) − 2 x ] = 0 có 7 nghiệm đơn phân biệt. Vậy hàm số y = f ′ [ f ( x ) − 2 x ] có 7 điểm cực trị.

Chọn A

Ta có 

Xét phương trình (1)

Từ đồ thị ta có phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt 

Xét phương trình  (2)

Trước hết ta có: 

Suy ra

Số nghiệm của hai phương trình (2a) và (2b) lần lượt bằng số giao điểm của hai đường thẳng y = m - e và y = n - e (trong đó m - e < n - e < 0) với đồ thị hàm số 

Từ đồ thị hàm số  suy ra:

 nên a < 0 nên 

Bảng biến thiên của hàm số y = g(x):

Từ bảng biến thiên suy ra hai phương trình (2a),(2b) mỗi phương trình có hai nghiệm phân biệt
(hai phương trình không có nghiệm trùng nhau) và khác 

Suy ra phương trình  có 7 nghiệm đơn phân biệt. Vậy hàm số  có 7 điểm cực trị.

 

5

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng 3 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đen. Chọn ngẫu nhiên đồng thời từ hộp 4 viên bi, tính xác suất để 4 viên bi được chọn không nhiều hơn 3 màu và l...

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG