Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị của như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis có đồ thị của f left parenthesis x right parenthesis semicolon space f apostrophe left parenthesis x right parenthesis như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis greater or equal than f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis

  2. f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis greater than f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis

  3. f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis less than f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis

  4. f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis equals f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ hình vẽ ta xác định được đồ thị hàm số và như hình vẽ ( do đồ thị có 4 điểm cực trị và đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt) Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại Lại thấy hàm số đạt cực đại tại Từ đó ta có .

Từ hình vẽ ta xác định được đồ thị hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis và y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis  như hình vẽ ( do đồ thị y equals f left parenthesis x right parenthesis có 4 điểm cực trị và đồ thị y equals f apostrophe left parenthesis x right parenthesis  cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt)
Từ đồ thị ta thấy hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis  đạt cực tiểu tại x equals negative 1 rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis equals 0  
Lại thấy hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis  đạt cực đại tại x equals 1 rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis equals 0 semicolon space f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis less than 0  
Từ đó ta có f apostrophe left parenthesis negative 1 right parenthesis greater than f apostrophe apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis  .
 

1

Câu hỏi tương tự

Định m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: ( m − 1 ) x + 1 − m = x − 1 4 ​ ( 1 ) (m là tham số)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG