Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có tập xác định và liên tục trên R, và có đạo hàm cấp 1, cấp 2 tại điểm x = a . Xét các khẳng định sau: 1. Nếu thì a là điểm cực tiểu. 2. Nếu thì a là điểm cực đại. 3. Nếu thì a không phải là điểm cực trị của hàm số Số khẳng định đúng là

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis  có tập xác định và liên tục trên R, và có đạo hàm cấp 1, cấp 2
tại điểm x = a  . Xét các khẳng định sau:

1. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis a right parenthesis less than 0 thì a là điểm cực tiểu.
2. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis a right parenthesis greater than 0 thì a là điểm cực đại.
3. Nếu f apostrophe apostrophe left parenthesis a right parenthesis equals 0 thì a không phải là điểm cực trị của hàm số 

Số khẳng định đúng là

 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- 1,2 sai vì còn cần có thêm - Khẳng định 3 sai, ví dụ: cho hàm số . Ta thấy nhưng khi vẽ bảng biến thiên ta thấy 0 là điểm cực trị.

- 1,2 sai vì còn cần có thêm f to the power of apostrophe left parenthesis a right parenthesis equals 0
- Khẳng định 3 sai, ví dụ: cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals x to the power of 4 rightwards double arrow f to the power of apostrophe apostrophe end exponent left parenthesis x right parenthesis equals 12 x squared . Ta thấy f apostrophe apostrophe left parenthesis 0 right parenthesis equals 0  nhưng
khi vẽ bảng biến thiên ta thấy 0 là điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên m ≤ 2018 để hàm số y = f ( m − x ) + ( m − x ) x đồng biến trên khoảng ( -1 ; 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG