Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x ( x − 1 ) ( x + 2 ) 2 . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận thấy ( x + 2 ) 2 > 0 ∀ x  = 2 ⇒ f ′ ( x ) không đổi dấu khi qua nghiệm x = − 2 nên x = − 2 không phải là điểm cực trị hàm số. Ngoài ra f ′ ( x ) cùng dấu với tam thức bậc hai x ( x − 1 ) = x 2 − x nên suy ra x = 0 ; x = 1 là hai điểm cực trị của hàm số.

Nhận thấy   không đổi dấu khi qua nghiệm  nên  không phải là điểm cực trị hàm số.

Ngoài ra  cùng dấu với tam thức bậc hai  nên suy ra  là hai điểm cực trị của hàm số.

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG