Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x 2 ( x − 1 ) ( x + 2 ) 5 . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dễ thấy f ′ ( x ) chỉ đối dấu khi x đi qua 2 điểm là x =1 và x =−2 , ngoài ra f ′ ( x ) không đổi dấu khi x đi qua x = 0 . Do đó hàm số có 2 điểm cực trị là x =1 và x =−2.

Dễ thấy  chỉ đối dấu khi x đi qua 2 điểm là x =1 và x =−2 , ngoài ra  không đổi dấu khi x đi qua x = 0 . Do đó hàm số có 2 điểm cực trị là x =1 và x =−2.

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đồ thị hàm số y = 2 1 ​ x 2 − 3 x − x 1 ​ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C)gần đúng với giá trị nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG