Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x ( x − 3 ) 2 ( x − 2 ) 3 , ∀ x ∈ R . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

  1. 3

  2. 1

  3. 5

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lập bảng xét dấu cho f ′ ( x ) = x ( x − 3 ) 2 ( x − 2 ) 3 , ∀ x ∈ R Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nếu đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm đó nên dựa vào bảng xét dấu ta kết luận hàm số đã cho có 1 cực tiểu.

Lập bảng xét dấu cho 

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nếu đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm đó nên dựa vào bảng xét dấu ta kết luận hàm số đã cho có 1 cực tiểu.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm được cho dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG