Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có f ′ ( x ) = x ( x 2 − 1 ) ( x − 1 ) 2 . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:

Cho hàm số  có . Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) = 0 ⇔ x ( x 2 − 1 ) ( x − 1 ) 2 = 0 Bảng biến thiên: Vậy hàm số có 2 điểm cực tiểu.

Ta có:  

Bảng biến thiên:

Vậy hàm số có 2 điểm cực tiểu.

1

Câu hỏi tương tự

Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây trong rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 10 năm khu rừng đó có số mét khối gỗ gần nhất với số nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG