Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x − 9 ) ( x − 4 ) 2 . Xét hàm số y = g ( x ) = f ( x 2 ) t r e ^ n R . Trong các phát biểu sau: I. Hàm số y = g ( x ) đồng biến trên khoảng ( 3 ; + ∞ ) . II. Hàm số y = g ( x ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 3 ) . III. Hàm số y = g ( x ) có 5 điểm cực trị. IV. x ∈ R min ​ g ( x ) = f ( 9 ) Số phát biểu đúng là

cho hàm số  có đạo hàm  Xét hàm số  Trong các phát biểu sau:
I. Hàm số  đồng biến trên khoảng 
II. Hàm số  nghịch biến trên khoảng 
III. Hàm số  có 5 điểm cực trị.
IV. 

Số phát biểu đúng là

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Bảng biến thiên Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (3; + ∞ ), nghịch biến trên khoảng : Chọn đáp án C

Hướng dẫn giải 


Bảng biến thiên 


Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số y = g(x) đồng biến trên khoảng (3; +), nghịch biến trên khoảng :

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C): ( x − 1 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 25 . Viết phương trình đường thẳng △ đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG