Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm và liên tục trên R , có đồ thị như hình vẽ: Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có đạo hàm và liên tục trên , có đồ thị như hình vẽ:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 3

  2. 1

  3. 4

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Dựa vào đồ thị của hàm số ta thấy hàm số có 4 điểm cực trị Vậy đáp án đúng là đáp án C

Chọn C

Dựa vào đồ thị của hàm số ta thấy hàm số có 4 điểm cực trị

Vậy đáp án đúng là đáp án C

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG