Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 1 ) 2 ( x − 2 ) với mọi x ∈ R . Hàm số g ( x ) = f ( x 2 + 4 5 x ​ ) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

Cho hàm số  có đạo hàm  với mọi . Hàm số  đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = 1 x = 2 ​ ( n g hi ệ m k e ˊ p ) ⎣ ⎡ ​ x = ± 2 x = 0 x = 1 ( n g hi ệ m k e ˊ p ) x = 4 ( n g hi ệ m k e ˊ p ) ​ Bảng xét dấu Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (2;4) .

Bảng xét dấu

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng (2;4) .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG