Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 2 ) 3 , với mọi xthuộc R . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có đạo hàm , với mọi x thuộc  . Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu f ′ ( x ) Có f ′ ( x ) ≤ 0 ⇔ x ∈ [ 0 ; 2 ] và f ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x = 0 x = 2 ​ Do đó hàm số nghịch biến trên (0;2) , nên chọn C.

Bảng xét dấu 

Có  và 

Do đó hàm số nghịch biến trên (0;2) , nên chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm .Tìm mệnh đề đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG