Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − 1 ) 2 ( x 2 − 2 x ) với ∀ x ∈ R . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số f ( x 2 − 8 x + m ) có 5 điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm  với  . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số  có 5 điểm cực trị?

  1. 16

  2. 18

  3. 15

  4. 17

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Các phương trình (1), (2), (3) không có nghiệm chung từng đôi một và ( x 2 − 8 x + m − 1 ) 2 ≥ 0 với ∀ x ∈ R Suy ra g ( x ) có 5điểm cực trị khi và chỉ khi (2) và (3) có hai nghiệm phân biệt khác 4 Vì m nguyên dương và m < 16 nên có 15 giá trị m cần tìm.

Các phương trình (1), (2), (3)  không có nghiệm chung từng đôi một và  với 

Suy ra  có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi (2) và (3) có hai nghiệm phân biệt khác 4

Vì m nguyên dương và  nên có 15 giá trị m cần tìm.

3

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a sao cho hàm số y = 1/3.x 3 - 1/2.x 2 + ax + 1 đạt cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn: (x 1 2 + x 2 + 2a)(x 2 2 + x 1 + 2a) = 9.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG