Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có bảng biến thiên như sau Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có bảng biến thiên như sau

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; − 1 ) và ( 3 ; + ∞ ) ; hàm số nghịch biến trên ( − 1 ; 3 )

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên  và ; hàm số nghịch biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG