Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có bảng xét dấu f ′ ( x ) như sau. Hỏi hàm số y = f ( x 2 − 2 x ) có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Cho hàm số  có đạo hàm trên  và có bảng xét dấu  như sau.

Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực tiểu?

  1. 1.

  2. 4.

  3. 3.

  4. 2.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét g ( x ) = f ( x 2 − 2 x ) . Ta có g ′ ( x ) = ( x 2 − 2 x ) ′ . f ′ ( x 2 − 2 x ) = 2 ( x − 1 ) f ′ ( x 2 − 2 x ) . g ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x − 1 = 0 x 2 − 2 x = − 2 ( v o ^ n g hi ệ m ) ( x 2 − 2 x − 1 ) 2 = 0 , v ı ˋ x = 1 l a ˋ n g hi ệ m k e ˊ p c ủ a p h ươ n g t r ı ˋ nh f ′ ( x ) = 0. x 2 − 2 x = 3 ⇔ [ x = 1 x = 1 + 2 ​ ( n g hi ệ m k e ˊ p ) x = 1 − 2 ​ ( n g hi ệ m k e ˊ p ) x = − 1 x = 3. Bảng xét dấu g ′ ( x ) của hàm số g ( x ) = f ( x 2 − 2 x ) Vậy hàm số y = f ( x 2 − 2 x ) có 1 điểm cực tiểu.

Chọn A

Xét  Ta có 

Bảng xét dấu  của hàm số 

Vậy hàm số  có 1 điểm cực tiểu.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG