Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới Đặt g ( x ) = f [ ( x ) ] . Hỏi phương trình g ′ ( x ) = 0 có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới

Đặt . Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
 


 

  1. 6

  2. 7

  3. 4

  4. 8

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Dựa vào đồ thị có hai cực trị ta có: f ′ ( x ) = 0 có 2 nghiệm x = 0 ; x = 2 Từ đồ thị suy ra f ( x ) = 0 có ba nghiệm khác 0 và 2 (một nghiệm thuộc ( − 1 ; 0 ) , một nghiệm thuộc ( 0 ; 1 ) và một nghiệm thuộc khoảng ( 2 ; 3 ) ) ; mặt khác f ( x ) = 2 có đúng một nghiệm lớn hơn 3.Vậy phương trình g ′ ( x ) = 0 có 6 nghiệm phân biệt

Đáp án A

Dựa vào đồ thị có hai cực trị ta có: 

 có 2 nghiệm 

Từ đồ thị suy ra có ba nghiệm khác 0 và 2 (một nghiệm thuộc , một nghiệm thuộc và một nghiệm thuộc khoảng ; mặt khác  có đúng một nghiệm lớn hơn 3.Vậy phương trình có 6 nghiệm phân biệt
 

1

Câu hỏi tương tự

Hai đội công nhân A và B cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 16 ngày. Nếu đội Alàm trong 4 ngày rồi nghỉ, và tiếp theo đội B làm 3 ngày thì cả hai hoàn thành được 48 11 ​ công việc. H...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG