Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm trên R thỏa mãn ∣ f ( x + h ) − f ( x − h ) ∣ ≤ h 2 , ∀ x ∈ R , ∀ h > 0 . Đặt g ( x ) = [ x + f ′ ( x ) ] 2019 + [ x + f ′ ( x ) ] 29 − m − ( m 4 − 29 m 2 + 100 ) sin 2 x − 1 , m là tham số nguyên và m < 27 . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số g ( x ) đạt cực tiểu tại x = 0 . Tính tổng bình phương các phần tử S.

Cho hàm số  có đạo hàm trên  thỏa mãn  . Đặt 

, m là tham số nguyên và . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m sao cho hàm số  đạt cực tiểu tại . Tính tổng bình phương các phần tử S.

  1. 100

  2. 50

  3. 108

  4. 58

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta có Ta có : g ′ ( x ) = 2019 [ x + f ′ ( x ) ] 2018 ( 1 + f ′′ ( x ) ) + ( 29 − m ) [ x + f ′ ( x ) ] 28 − m ( 1 + f ′′ ( x ) ) − ( m 4 − 29 m 2 + 100 ) sin 2 x g ′′ ( x ) = 2019.2018 [ x + f ′ ( x ) ] 2017 + ( 29 − m ) ( 28 − m ) x 27 − m − 2 ( m 4 − 29 m 2 + 100 ) cos 2 x Khi đó g ′ ( 0 ) = 0 ; g ′′ ( 0 ) = − 2 ( m 4 − 29 m 2 + 100 ) g ′′ ( 0 ) > 0 ⇔ m 4 − 29 m 2 + 100 < 0 ⇔ 4 < m 2 < 25 ⇔ m ∈ ( − 5 ; − 2 ) ∪ ( 2 ; 5 ) Trường hợp m = 2 , ta có g ′ ( x ) = 2019 x 2018 + 27 x 26 = x 26 ( 2019 x 1992 + 27 ) . Vì x = 0 là nghiệm bội chẵn của phương trình g ′ ( x ) = 0 nên trường hợp này loại. Trường hợp m = 5 , ta có g ′ ( x ) = 2019 x 2018 + 24 x 23 = x 23 ( 2019 x 1995 + 24 ) . Trường hợp m = − 2 , ta có g ′ ( x ) = 2019 x 2018 + 31 x 30 = x 30 ( 2019 x 1988 + 31 ) . Vì x = 0 là nghiệm bội chẵn của phương trình g ′ ( x ) = 0 nên trường hợp này loại. Trường hợp m = 5 , ta có g ′ ( x ) = 2019 x 2018 + 24 x 23 = x 23 ( 2019 x 1995 + 24 ) . Dễ thấy g ′ ( x ) đổi dấu từ âm sang dương khi qua x = 0 nên hàm số g ( x ) đạt cực tiểu tại x = 0 . Trường hợp m = − 5 , ta có g ′ ( x ) = 2019 x 2018 + 34 x 33 = x 33 ( 2019 x 1985 + 34 ) . Dễ thấy g ′ ( x ) = 0 đổi dấu từ âm sang dương khi qua x = 0 nên hàm số g ( x ) đạt cực tiểu tại x = 0 . Vậy S ∈ { − 5 ; − 4 ; − 3 ; 3 ; 4 ; 5 } nên tổng các bình phương của các phần tử của Slà 100.

Từ giả thiết ta có

Ta có :

Khi đó

Trường hợp , ta có .

 là nghiệm bội chẵn của phương trình  nên trường hợp này loại.

Trường hợp , ta có .

Trường hợp , ta có .

 là nghiệm bội chẵn của phương trình  nên trường hợp này loại.

Trường hợp , ta có .

Dễ thấy  đổi dấu từ âm sang dương khi qua  nên hàm số  đạt cực tiểu tại .

Trường hợp , ta có .

Dễ thấy  đổi dấu từ âm sang dương khi qua  nên hàm số  đạt cực tiểu tại .

Vậy  nên tổng các bình phương của các phần tử của S là 100.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại điểm nào trong các điểm được cho dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG