Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R là f ′ ( x ) = ( 2 x + 1 ) ( x − 3 ) ( x + 5 ) 4 .Hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm trên R là . Hàm số đã cho có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 
 

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f ( x ) là số nghiệm bội lẻ của phương trình f ′ ( x ) = 0 Cách giải: Ta có: f ′ ( x ) = 0 ⇔ ( 2 x + 1 ) ( x − 3 ) ( x + 5 ) 4 = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 3 x = − 2 1 ​ x = − 5 ​ Trong đó x = 3 , x = − 2 1 ​ là các nghiệm bội lẻ và x = − 5 là nghiệm bội chẵn nên hàm số có hai điểm cực trị

Đáp án A

Phương pháp
Số điểm cực trị của đồ thị hàm số là số nghiệm bội lẻ của phương trình

Cách giải:
Ta có: 

Trong đó  là các nghiệm bội lẻ và là nghiệm bội chẵn nên hàm số có hai điểm cực trị
 

3

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = e x + x là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG