Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R . Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số y = f ′ ( x ) ( y = f ′ ( x ) . Hàm số h ( x ) = 3 f ( x ) − 3 g ( x ) + 3 x nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Cho hàm số  có đạo hàm trên . Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số . Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm hai số khi biết tổng là 12 và tổng bình phương của chúng bằng 90. Hai số đó là.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG