Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm trên R là hàm số f ′ ( x ) .Biết đồ thị hàm số f ′ ( x ) được cho như hình vẽ. Hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm trên  là hàm số .  Biết đồ thị hàm số  được cho như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào đồ thị hàm số f ′ ( x ) , ta có f ′ ( x ) < 0 với mọi x ∈ ( − 3 ; − 2 ) nên hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( − 3 ; − 2 )

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số  ta có  với mọi  nên hàm số  nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o m ặ t p h ẳ n g ( P ) : 2 x − y + 2 z + 16 = 0 v a ˋ m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 21 M ộ t kh o ^ ˊ i h ộ p c h ữ nh ậ t (...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG