Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm trên R là hàm số f ′ ( x ) .Biết đồ thị hàm số f ′ ( x ) được cho như hình vẽ. Hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm trên  là hàm số .  Biết đồ thị hàm số  được cho như hình vẽ. Hàm số  nghịch biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào đồ thị hàm số f ′ ( x ) , ta có f ′ ( x ) < 0 với mọi x ∈ ( − 3 ; − 2 ) nên hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( − 3 ; − 2 )

Chọn D

Dựa vào đồ thị hàm số  ta có  với mọi  nên hàm số  nghịch biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG