Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( ln x + 1 ) ( e x − 2019 ) ( x + 1 ) trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) . Hỏi hàm số y = f ( x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm  trên khoảng . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 3

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tập xác định: D = ( 0 ; + ∞ ) f ′ ( x ) = 0 ⇔ ( ln x + 1 ) ( e x − 2019 ) ( x + 1 ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ ln x + 1 = 0 e x − 2019 = 0 x + 1 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ ln x = − 1 e x = 2019 x = − 1 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = e 1 ​ ∈ ( 0 ; + ∞ ) x = ln 2019 ∈ ( 0 ; + ∞ ) x = − 1  ∈ ( 0 ; + ∞ ) ​ Bảng biến thiên Hàm số đạt cực đại tại x = e 1 ​ . Đạt cực tiểu tại x = ln 2019 Vậy trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) thì hàm số y = f ( x ) có 2 điểm cực trị

Chọn A

Tập xác định: 

Bảng biến thiên

Hàm số đạt cực đại tại . Đạt cực tiểu tại 

Vậy trên khoảng  thì hàm số  có 2 điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng ( d ) : m x − y + m = 0 cắt đường cong ( C ) : x 3 − 3 x 2 + 4 tại ba điểm phân biệt A , B và C ( − 1 ; 0 ) sao cho tam giác A OB có diện tích bằng 5 5 ​ . (Vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG