Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R ; f ′ ( x ) ≥ x 4 + x 2 2 ​ − 2 x , ∀ x > 0 v a ˋ f ( 1 ) = − 1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có đạo hàm trên . Khẳng định nào sau đây đúng?
 

  1. Phương trình  có 1 nghiệm trên 

  2. Phương trình  có 1 nghiệm trên 

  3. Phương trình  có 1 nghiệm trên 

  4. Phương trình  có đúng 3 nghiệm trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) ≥ x 4 + x 2 2 ​ − 2 x = x 2 x 6 − 2 x 3 + 2 ​ = x 2 ( x 3 − 1 ) 2 + 1 ​ > 0 , ∀ X > 0 ⇒ y = f ( x ) đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) ⇒ f ( x ) = 0 có nhiều nhất 1 nghiệm trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) ( 1 ) Mặt khác ta có: f ′ ( x ) ≥ x 4 + x 2 2 ​ − 2 x > 0 , ∀ x > 0 ⇒ ∫ 1 2 ​ f ′ ( x ) d x ≥ ∫ 1 2 ​ ( x 4 + x 2 2 ​ − 2 x ) d x = 5 21 ​ ⇒ f ( 2 ) − f ( 1 ) ≥ 5 21 ​ ⇒ f ( 2 ) ≥ 5 17 ​ Kết hợp giả thiết ta có y = f ( x ) liên tục trên [ 1 ; 2 ] và f ( 2 ) . f ( 1 ) < 0 ( 2 ) Từ (1) và (2) suy ra phương trình f ( x ) = 0 có đúng 1 nghiệm trên khoảng ( 1 ; 2 )

 đồng biến trên 

 có nhiều nhất 1 nghiệm trên khoảng 

Mặt khác ta có:

Kết hợp giả thiết ta có  liên tục trên  và 

Từ (1) và (2) suy ra phương trình  có đúng 1 nghiệm trên khoảng 

 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 − 2 x + 3 có đồ thị (C). Tại điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) ∈ ( C ) , tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2 thì x 0 ​ + y 0 ​ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG