Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x + 1 ) ( 1 − 2 x ) 3 , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

  1. 3

  2. 1

  3. 5

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy f ′ ( x ) đổi dấu 3 lần nên hàm số y = f ( x ) có 3 cực trị. Nhận xét: nếu x 0 ​ là nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của f ′ ( x ) thì x 0 ​ là một cực trị của hàmsố y = f ( x ) .


Dựa vào bảng xét dấu ta thấy
 đổi dấu 3 lần nên hàm số  có 3 cực trị.

Nhận xét: nếu  là nghiệm đơn hoặc nghiệm bội lẻ của  thì  là một cực trị của hàm số .

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng, tìm hình không là hình đa diện

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG