Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x + 1 ) 2 ( x − 2 ) 3 ( 2 x + 3 ) , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

  1. 2

  2. 6

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ công thức đạo hàm của hàm số f ( x ) ta có: - Đạo hàm có 1 nghiệm bội lẻ là x = 2 và 1 nghiệm đơn x = − 2 3 ​ , còn nghiệm x = − 1 là nghiệm bội chẵn ( kép) nên số cực trị của hàm số là 2.

Từ công thức đạo hàm của hàm số  ta có:

- Đạo hàm có 1 nghiệm bội lẻ là  và 1 nghiệm đơn , còn nghiệm  là nghiệm bội chẵn ( kép) nên số cực trị của hàm số là 2.

1

Câu hỏi tương tự

Tỉ lệ tăng dân số hàng năm ở Việt Nam được duy trì ở mức 1,05%. Theo số liệu của Tổng Cục Thống Kê, dân số của Việt Nam năm 2014 là 90.728.900 người. Với tốc độ tăng dân số như thế thì vào năm 2030 th...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG