Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 . ( x − 1 ) 3 . ( x − 2 ) 4 . ( x − 3 ) 5 , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cholà

Cho hàm số  có đạo hàm , . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) = x 2 . ( x − 1 ) 3 . ( x − 2 ) 4 . ( x − 3 ) 5 , ∀ x ∈ R Trong đó: x = 1 và x = 3 là nghiệm bội lẻ nên f ′ ( x ) đổi dấu khi qua x = 1 và x = 3 . x = 0 và x = 2 là nghiệm bội chẵn nên f ′ ( x ) không đổi dấu khi qua x = 0 và x = 2 . Do đó hàm số f ( x ) có 2 điểm cực trị là x = 1 và x = 3 .

Ta có: 

Trong đó:  và  là nghiệm bội lẻ nên  đổi dấu khi qua  và  và  là nghiệm bội chẵn nên  không đổi dấu khi qua  và .

Do đó hàm số  có 2 điểm cực trị là  và .

 

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG