Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x ( x − 1 ) ( x + 2 ) 3 ( x − 2 ) 2 , ∀ x ∈ R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 4

  2. 7

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Bảng xét dấu f ′ ( x ) : Từ bảng xét dấu, hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

+ Bảng xét dấu :

Từ bảng xét dấu, hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là 6 0 ∘ . Thể tích khối...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG