Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó đạ o h à m f ′ ( x ) = − x 2 − 4 , ∀ x ∈ R . M ệ nh đề n à o d ướ i đâ y đú ng?

Cho hàm s  có đạo hà. Mnh đề nào dưới đây đúng?
 

  1. Hàm s đồng biến trên khong

  2. Hàm s đồng biến trên khong 

  3. Hàm s đồng biến trên khong 

  4. Hàm s nghch biến trên khong 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do n ê n h à m s ố ngh ị ch bi ế n tr ê n ( − ∞ ; + ∞ ) Chọn D

Do straight f apostrophe left parenthesis straight x right parenthesis equals negative straight x squared minus 4 equals negative open parentheses straight x squared plus 4 close parentheses less than 0 comma straight for all straight x element of straight real numbers nên hàm s nghch biến trên

Chọn D
 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m sônguy ê n d ươ ng tho ả m ã n c á c đ iêu ki ệ n sau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG