Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên đoạn [ 0 ; 1 ] thỏa mãn f ( 1 ) = 0 , ∫ 0 1 ​ [ f ′ ( x ) ] 2 d x = 7 và ∫ 0 1 ​ x 2 f ( x ) d x = 3 1 ​ . Tích phân ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x bằng

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn  thỏa mãn  và . Tích phân  bằng 


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A = − 3 1 ​ ∫ 0 1 ​ x 3 . f ( x ) ′ d x = 7 + 7 − 14 = 0 Do [ f ′ ( x ) + 7 x 3 ] 2 ≥ 0 ⇒ ∫ 0 1 ​ [ f ′ ( x ) + 7 x 3 ] 2 d x ≥ 0. Mà ∫ 0 1 ​ [ f ′ ( x ) + 7 x 3 ] 2 d x = 0 ⇒ f ′ ( x ) = − 7 x 3 ∫ 0 1 ​ f ′ ( x ) d x = ∫ 0 1 ​ ( − 7 x 3 ) d x ⇒ f ( x ) = − 4 7 x 4 ​ + C . mà f ( 1 ) = 0 ⇒ − 4 7 ​ + C = 0 ⇒ C = 4 7 ​

Đáp án A

Do Mà 

. mà 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm trên R là f ′ ( x ) = ( x − 1 ) ( x + 3 ) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [ − 10 ; 20 ] để hàm số y = f ( x 2 + 3 x − m ) đồng biến trên khoảng ( 0...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG